Teachers

                        

                                            

       Seva Simran Kaur/ Suzanne McDonald   

           East Fremantle/Wembley  

 

 

 


       Siri Adi Kaur/Andrea Gabriel  

                Carmel 

                              

             

                    Sirgun Kaur/Selina Giannasi                

                                Albany

             

 

 

 

      

            Jai Ram Kaur

           Fremantle area

                                   

  


                                                         

      
                                   

 

           Harsimrat Kaur/Nicki Walters                           
                    Kalamunda     

 

 

     

   

        

         Harpartap Kaur/ Roz Armstrong

                    Mandurah

                 

                                       

                                            

         Gururaj Kaur/Elke Duehring 

                  Mundering   

 

 

 

 

 

     

 

          Gurmukh Kaur/Tricia Hay    

            
           
                             
                                     

  

       Varanjeet Kaur/ Andrina Chien                      

                 Fremantle    

 

 

 

     

                          

              Simone Miskin

                   Parmelia

 

 

     
                                                                               
                           

                                               
 

             Jiwan Shakti Kaur/ Jude 

            Balcatta/ North Perth 


       

     Sat Sangeet Singh/Glenn Rogers

         Wembley Downs

       


     

     
           Anantmeet Kaur/Jennifer Roberts

                     Gooseberry Hill 

 

                        

                      Teniele Gabriel

                              Carmel

 

 

 

 

           Har Simran Jodh Kaur/Jaya Jones

                             Kardinya